alarm 2/24/2020 10:15:58 PM

คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนใบหน้า cmi f75s wifi

Blog

คู่มือการใช้งาน CMi F75S 
เครื่องสแกนใบหน้า HIP รุ่น CMi F75S รองรับการตรวจสอบด้วยระบบสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตรและกดรหัสผ่าน แสดงผลการทำงานด้วยจอภาพสีเหมาะสำหรับสแกนเพื่อลงเวลาทำงานและระบบยังรองรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ด้วย เชื่อมต่อส่งออกข้อมูลได้ทั้ง USB Communication, TCP/IP และ wifi อีกทั้งยังถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้ (การใช้งานผ่านระบบ cloud มี ค่าบริการรายปี)

1. การเข้าสู่ระบบเมนู หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อจ่ายไฟแล้วให้กดปุ่มเปิดเครื่อง (ด้านข้างตัวเครื่อง) หน้าจอจะแสดงหน้าหลัก (รูป ซ้าย)  หากต้องการเข้าสู่เมนูให้ กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลัก (รูปขวา) 

2. การลงทะเบียนผู้ใช้ เพื่อเพิ่มผู้ใช้ให้มีสิทธิเข้าออกและการควบคุมประตู การลงทะเบียนสำหรับเครื่องสแกนใบหน้า cmi f75s มี 4 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิ่มข้อมูลได้ทั้งลายนิ้วมือ บัตร และรหัส  
ลงทะเบียนผู้ใช้ (ใบหน้า)
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก, เลือก “ผู้ใช้” 
(b) เลือก “เพิ่ม”
(c) เลือกลงทะเบียน “ลายนิ้วมือ”  พร้อมกรอกลำดับ ID
(d) มองกล้องให้ตาอยู่ในกรอบสีเขียว เลื่อนตำแหน่งหน้า 3 ระดับตามกรอบสีเขียว เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนใบหน้า ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนรูปแบบอื่น หรือกดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน 
ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยลายนิ้วมือ (ทำงานเช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ)

(e) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก, เลือก “ผู้ใช้” เลือก “เพิ่ม”
(f) เลือกลงทะเบียน “ลายนิ้วมือ” พร้อมกรอกลำดับ ID
(g) วางนิ้วมือที่เซ็นเซอร์เพื่อเก็บลายนิ้วมือ 3 ครั้ง (โดยวางแล้วปล่อยจนครบ 3 ครั้ง) เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน ลายนิ้วมือ ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนรูปแบบอื่น หรือกดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน 

ลงทะเบียนผู้ใช้ (บัตร)
(h) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก, เลือก “ผู้ใช้” > เลือก “เพิ่ม”
(i) เลือกลงทะเบยีน “บัตร” พร้อมกรอกลำดับ ID
(j) ทาบบัตรที่เครื่อง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนบัตร ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนรูปแบบอื่น หรือกดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน 
ลงทะเบียนผู้ใช้ (รหัส)

(k) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก , เลือก “ผู้ใช้” > เลือก “เพิ่ม”
(l) เลือกลงทะเบียน “รหัส” พร้อมกรอกลำดับ ID
(m) กรอกรหัสผ่าน เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนบัตร ถ้ากดปุ่ม OK เพื่อลงทะเบียนรูปแบบอื่น หรือกดปุ่ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน                       

3. การกำหนดสิทธิผู้ดูแลระบบ เมื่อเครื่องนั้นๆ ถูกตั้งค่าให้มีผู้ดูแลแล้ว หากผู้ใช้จะเข้าสู่เมนูเพื่อตั้งค่าก็จะไม่สามารถเข้าได้ จะต้องเป็นผู้ดูแลเท่านั้นถึงจะเข้าเพื่อไปตั้งค่าต่างๆ ได้ ขั้นตอนมีดังนี้ (a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก, เลือก “ผู้ใช้” เลือก “แก้ไข”
(b) เลือกผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าเป็นผดูู้แลระบบ
(c) เลือก “สิทธิ์”   
(d) กำหนดให้เป็น “ผู้ดูแล” แล้วกดปุ่ม “OK” 

4. ลบข้อมูลผู้ใช้ (ครั้งละ ID) เป็นการลบข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือต้องการยกเลิกข้อมูลพนักงานที่ได้ลาออกไปแล้วออกจากเครื่อง
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก, เลือก “ผู้ใช้” เลือก “แก้ไข”
(b) เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบ
(c) เลือก “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความ คุณต้องการลบข้อมูลตอนนี้หรือไม่ หากต้องการดำเนินการต่อ กดปุ่ม OK หรือ ต้องการ ยกเลิก กดปุ่ม ESC 

5. การลบบันทึกทั้งหมด เป็นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออกทั้งหมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนั้นการลบข้อมูลควรมั่นใจแล้วว่า ได้มีการสำรองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) ไว้แล้ว ขั้นตอนมีดังนี้
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก, เลือก “ตั้งค่า” เลือก “คืนค่า”
(b) เลือก ลบบันทึกทั้งหมด จากนั้นกรอกรหัสป้องกัน “8282” รอสักครู่เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลบบันทึก 

6. การลบข้อมลูทั้งหมด เป็นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออกและข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนั้นการลบข้อมูลควร มั่นใจแล้วว่าได้มีการสำรองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) และข้อมูลผู้ใช้ไว้แล้ว ขั้นตอนมีดังนี้
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนหูลัก, เลือก “ตั้งค่า” เลือก “คืนค่า”
(b) เลือก ลบบันทึกทั้งหมด จากนั้นกรอกรหัสป้องกัน “8282” รอสักครู่เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลบข้อมลูทั้งหมด